Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 03/02/2023

Công ty Chè Phú Đa: Các cấp phải báo cáo tỉnh Phú Thọ những gì?

TDVN 18:59 20/05/2020

Thực trạng quản lý và sử dụng đất của Cty Chè Phú đa trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập thời gian qua đã nảy sinh nhiều bất cập, thậm chí xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo đó, việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa sẽ là sự chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại để việc quản lý, sử dụng đất được hiệu quả và minh bạch hơn.

Trụ sở Công ty Chè Phú Đa tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Trụ sở Công ty Chè Phú Đa tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Thực hiện Văn bản số 4803/UBND-KTN ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc xử lý tồn tại trong quản lý, sử dụng đất theo kiến nghị của Viên kiểm sát nhân dân tỉnh tại Công ty Chè Phú Đa.

Ngày 25/11/201, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 3077/TNMT-TTr và đề nghị UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã thị trấn liên quan phối hợp với Công ty Chè Phú Đa để thực hiện công tác nêu trên và báo cáo kết quả với UBND tỉnh Phú Thọ, Văn bản nêu: Rà soát thực trạng quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa, UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn liên quan phối hợp với Công ty Chè Phú Đa tiến hành ra soát thực trạng quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn địa phương mình và tổng hợp cụ thể:

Diện tích đất của Công ty Chè Phú Đa đang quản lý, sử dụng, trong đó diện tích từng loại đất đã được thuê; diện tích từng loại đất được giao quản lý theo địa bàn từng xã…

Thực trạng quản lý, sử dụng đối với diện tích đất của Công ty Chè Phú Đa được thuê, giao quản lý, sử dụng bao gồm: diện tích Công ty Chè Phú Đa trực tiếp sử dụng; diện tích đã giao khoán, bán vườn chè cho cán bộ, công nhân viên; diện tích cho đơn vị khác thuê; diện tích liên danh, liên kết; diện tích bị lấn chiếm; diện tích đã chuyển mục đích trái phép; diện tích đã giao, cho thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác trùng vào diện tích đất của Công ty Chè Phú Đa; diện tích đã chuyển nhượng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác; diện tích đang có tranh chấp; diện tích đã thu hồi về địa phương quản lý…

Diện tích đất Công ty Chè Phú Đa đang trực tiếp sử dụng, trong đó: diện tích từng loại đang thuê; diện tích từng loại đất được giao quản lý theo địa bàn từng xã…

Diện tích các loại đất Công ty Chè Phú Đa đang cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê lại theo địa bàn từng xã (nếu có); thống kê cụ thể danh sách tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê lại…

Diện tích các loại đất đã giao khoán, bán vườn chè cho cán bộ công nhân viên, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa phương sử dụng theo địa bàn từng xã; thống kê cụ thể danh sách được giao khoán, bán vườn chè…

Diện tích các loại đất Công ty Chè Phú Đa đang liên danh, liên kết với các tổ chức khác theo địa bàn từng xã (nếu có); thông kê cụ thể danh sách tổ chức liên danh liên kết…

Diện tích các loại đất đã bị lấn chiếm theo địa bàn từng xã; thống kê cụ thể danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm, thời điểm lấn chiếm…

Diện tích các loại đất đã chuyển mục đích trái phép theo địa bàn từng xã (nếu có)…

Diện tích các loại đất địa phương đã giao, cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trùng với diện tích của Công ty Chè Phú Đa theo từng địa bàn xã (nếu có); thông kê cụ thể danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao, cho thuê đất trùng với Công ty Chè Phú Đa…

Diện tích các loại đất địa phương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trùng với diện tích của Công ty Chè Phú Đa theo địa bàn từng xã (nếu có); thống kê cụ thể danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận trùng với Công ty Chè Phú Đa…

Diện tích các loại đất đã chuyển nhượng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác theo địa bàn từng xã (nếu có); thống kê cụ thể danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất của Công ty Chè Phú Đa…

Diện tích các loại đất cho tranh chấp giữa Công ty Chè Phú Đa với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác theo địa bàn từng xã (nếu có); thống kê cụ thể danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa…

Diện tích các loại đất đã thu hồi của Công ty Chè Phú Đa bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo địa bàn từng xã…

Văn bản số 3077/TNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Văn bản số 3077/TNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Bên cạnh đó, Văn bản số 3077/TNMT-TTr cũng nêu hướng báo cáo kết quả sau kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa với UBND tỉnh Phú Thọ như sau:

Đối với UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập. Báo cáo của UBND huyện, ngoài các nội dung trên phải thể hiện rõ: Tổng hợp các nội dung nêu trên tại địa bàn địa phương mình. Kết quả giao đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã thu hồi của Công ty Chè Phú Đa bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Nêu cụ thể diện tích đất đã giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê sử dụng. Trong đó, số lượng diện tích và danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê; số đã được cấp Giấy chứng nhận. Diện tích đã công nhận và cấp gấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhận đang sử dụng; danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được công nhận và cấp Giấy chứng nhận. Diện tích loại đất hiện nay chưa giao đất, chưa công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào.

Cùng với đó là những kiến nghị, đề xuất về các nội dung liên quan để quản lý chặt chẽ, hiệu quả diện tích đất của các nông trường trước đây nay là Công ty Chè Phú Đa.

Tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa

Tỉnh Phú Thọ kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa

Riêng đối với Công ty Chè Phú Đa, Văn bản số 3077/TNMT-TTr chỉ rõ, báo cáo sau khi kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa ngoài thể thức chung phải thể hiện các nội dung:

Tình hình chung của Công ty Chè Phú Đa: Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư) của cấp có thẩm quyền; Tổng số vốn đầu tư; số lượng cán bộ, công nhân của Công ty Chè Phú Đa (có hợp đồng lao động lâu dài và hợp đồng thời vụ); năng xuất, sản lượng chè bình quân, tình hình sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận và nộp thuế các loại) 03 năm liền kề (2016-2018)… Tổng hợp các nội dung nêu trên của cả Công ty Chè Phú Đa. Những khó khăn vướng mắc, kiến nghị với các cấp chính quyền, các ngành liên quan.

Có thể nói, những điều mà Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ hướng dẫn thực hiện một cách chi tiết về công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa như nội dung Văn bản số 3077/TNMT-TTr đối với UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập và Công ty Chè Phú Đa là rõ ràng và rất khẩn thiết.

Tuy nhiên, để xử lý được triệt để những tồn tại trong quá trình quản lý, sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa trên địa bàn các huyện như nêu trên đòi hỏi sự sát xao của UBND tỉnh Phú Thọ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, UBND các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập và Công ty Chè Phú Đa cũng phải nghiêm túc và minh bạch trong các báo cáo về công tác kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và sử dụng đất của Công ty Chè Phú Đa như đề nghị.

Theo Tài chính doanh nghiệp

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/cong-ty-che-phu-da-cac-cap-phai-bao-cao-tinh-phu-tho-nhung-gi-d13177.html

Bạn đang đọc bài viết Công ty Chè Phú Đa: Các cấp phải báo cáo tỉnh Phú Thọ những gì? tại chuyên mục Tập đoàn, cổ phần, tư nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tập đoàn, cổ phần, tư nhân