Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 14/06/2024
Sau 9 năm đàm phán, sáng ngày 8-6, Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) được Quốc hội thông qua đã mở ra cơ hội hợp tác rộng lớn, toàn diện hơn giữa Việt Nam và EU.
Trong 2 tháng đầu năm 2020, ngành điện, điện lạnh và chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, điều này xuất phát từ việc Việt Nam ký kết thành công EVFTA.