Hà Nội, Thứ Tư Ngày 12/08/2020
Báo cáo Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội đã chỉ ra nhiều sai phạm tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), đề nghị Vicem kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân liên quan.
1 2 3 4 5 6 ... 21